TENS UNA NOTICIA SOBRE VIDRE ????? TIENES UNA NOTICIA SOBRE VIDRIO ??????

acav.blog@gmail.com

dijous, 17 de febrer de 2011

Assemblea General 2011/Asamblea general 2011

 
Benvolguts socis,

Us comuniquem que la data definitiva per a celebrar la propera assemblea general de l’ACAV, serà el proper dimecres 23 de Febrer de 2011, a la seu d’Artesania de Catalunya, Banys nous 11, de Barcelona. L’hora d’inici en primera convocatòria serà a les 16:00h, en cas de que no hagi prou quorum es farà una segona convocatòria a les 16:30h en la cual s’iniciarà l’assemblea definitivament.


L’ordre del dia serà el següent:


Examinar i aprovar la memòria anual de la Junta Directiva.

Aprovar l’estat de comptes i els pressupostos de l’associació.

Aprovar els programes i els plans d’actuació.

Acordar la dimisió del President i la dissolució de la Junta Directiva

Elegir o revocar les noves propostes , si és el cas, de la nova  Junta Directiva i President/a  de l’associació, i fixar-ne la durada.

Conèixer i resoldre les reclamacions i els recursos que formulin els afiliats/des.


Us recordem també que  podeu presentar les vostres candidatures per a constituir una nova junta  per escrit fins tres dies abans de l’assemblea general . Aquesta ha d’estar composta per un mínim de 5 membres i un màxim de 9, en els cuals s’inclou el president/a i els vocals corresponents.

Per enviar  formalment les vostres propostes o candidatures dirigiu-vos a :  davidgibernau@gmail.com o acav.socis@gmail.com


Moltes gràcies a tothom


Àlex Reig

Gestió Cultural ACAVEstimados socios,

Os comunicamos que la fecha definitiva para celebrar la próxima asamblea general de la ACAV será el próximo miércoles 23 de Febrero de 2011, en la sede de Artesanía de Cataluña, Baños nuevos 11, de Barcelona. La hora de inicio en primera convocatoria será a las 16:00 h, en caso de que no haya suficiente quorum se hará una segunda convocatoria a las 16:30 h en la cual se iniciará la asamblea definitivamente.

El orden del día será el siguiente:

Examinar y aprobar la memoria anual de la Junta Directiva.
Aprobar el estado de cuentas y los presupuestos de la asociación.
Aprobar los programas y planes de actuación.
Acordar la dimisión del Presidente y la disolución de la Junta Directiva
Elegir o revocar las nuevas propuestas, en su caso, de la nueva Junta Directiva y Presidente / a de la asociación, y fijar su duración.
Conocer y resolver las reclamaciones y los recursos que formulen los afiliados / as.


Os recordamos también que podéis presentar vuestras candidaturas para constituir una nueva junta por escrito hasta tres días antes de la asamblea general. Esta debe estar compuesta por un mínimo de 5 miembros y un máximo de 9, en los cuales se incluye el presidente y los vocales correspondientes.
Para enviar formalmente vuestras propuestas o candidaturas dirigirse a:davidgibernau@gmail.com o acav.socis@gmail.com


Muchas gracias a todos

Alex Reig
Gestión Cultural ACAV

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada